Privacy policy

GDPR

We bewaren enkel de gegevens die we van u ontvangen op het intakeformulier voor individuele coaching, trainingen en events. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

·       Voor - en achternaam

·       Adresgegevens: deze gegevens hebben we nodig voor de facturatie

·       Telefoonnummer: zodat we je kunnen contacteren bij wijzigingen van afspraken

·       E-mailadres: We versturen onze factuur en informatie aangaande coaching, trainingen en events per mail.

 

Deze gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van activiteiten en de opmaak van administratieve documenten. 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo hoort. Jouw gegevens worden bewaard in onze database & soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden.

We verstrekken jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bv een KMOP audit.

 Recht van inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe wij je gegevens verwerken. Uiteraard antwoorden we ook graag op al je vragen. We ontvangen je verzoek tot inzage graag per mail en bezorgen je dan een print-screen uit onze database. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar julie@juliebreemersch.be.

 Recht op correctie

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar julie@juliebreemersch.be.

 Recht tot beperking

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zullen wij tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

 Recht tot overdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen. Stel dat jij ergens anders een opleiding gaat volgen, dan kunnen wij jou een uittreksel bezorgen – op basis van de gegevens in onze database – van de door jou gevolgde opleidingen. Deze gegevens kan jij dan bezorgen aan je nieuwe onderwijsinstelling.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Hou er ook rekening mee dat als je ons vraagt om je gegevens te verwijderen wij voor jou niet meer kunnen nakijken welke opleidingen je volgde en je dus ook geen kopie van facturen en certificaten kunnen bezorgen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben. 

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zullen we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

 

Cookiebeleid

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid vindt u meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden. 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Al BA bv is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens: 

Al Ba bv

Valerius de Saedeleerlaan, 1

9830 Sint-Martens-Latem

julie@juliebreemersch.be

Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, dan kan u terecht bij Julie Breemersch via het mailadres julie@juliebreemersch.be

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.


Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij volgende cookies:

Naam cookie: Google Analytics

Hoe lang een cookie op uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert): 1 minuut tot 2 jaar

Doel: Analytische cookies meten het websitebezoek. Deze gegevens laten ons toe om de structuur, navigatie en inhoud van onze website te verbeteren. 

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

U kan uw toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies door de schuifbalken aan te passen in de cookie banner. Voor de noodzakelijke cookies kan u uw toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

U kan uw toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookie banner aan te passen, of door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kan doen, vindt u op de websites van de browserfabrikanten: 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Je vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Aan welke partijen worden gegevens doorgegeven?

  •   Google

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze website. Na verloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kan u met ons contact opnemen via julie@juliebreemersch.be. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat u de betrokken persoon bent, en wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen Julie Breemersch, via het mailadres julie@juliebreemersch.be.

Als u na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/